EDAMET P.P.U.H. EDWARD MATULA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Wdrożenie nowej technologii szansą skutecznego konkurowania”
w ramach Osi Priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego projektu dokona wdrożenia innowacyjnej technologii obróbki 5 osiowej w oparciu o technologię frezowania. Działanie takie przyczyni się do dywersyfikacji zakresu działalności Wnioskodawcy poprzez poszerzenie zakresu świadczonej produkcji.
W ramach projektu zostanie zakupiony jeden środek trwały oraz jedna wartość niematerialna i prawna.
Projekt ma na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji zarówno produktowej, jak i procesowej o potencjale regionalnym.

Wartość projektu: 1 138 980,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 926 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 787 100,00 PLN